11.11.13

da-mo-816

15 Toes-to-bar, then
3 Rounds
8 x HPC
12 x FR Lunges (6 ea)
8 x Push Press
then,
15 Toes-to-bar, then
3 Rounds
8 x HPC
12 x FR Lunges
8 x Push Press
then,
15 Toes-to-bar